BOLLYWOOD INDIAN CUISINE

BOLLYWOOD INDIAN CUISINE TASTE OF INDIA

order food online

Contactinformation


Bollywood Indian Cuisine 

SA 26 - 2 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong
Quận 7Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 14:25
17:00 - 21:30
Thứ Ba
10:00 - 14:25
17:00 - 21:30
Thứ Tư
10:00 - 14:25
17:00 - 21:30
Thứ Năm
10:00 - 14:25
17:00 - 21:30
Thứ Sáu
10:00 - 14:25
17:00 - 21:30
Thứ Bảy
10:00 - 21:50
Chủ Nhật
10:00 - 21:50